Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zonnepanelenlaarbeek.nl

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van zonnepanelenlaarbeek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door zonnepanelenlaarbeek. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zonnepanelenlaarbeek is het niet toegestaan foto's, tekst of andere eigendommen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom behoort tot Zonnepanelenlaarbeek

 

Prijs en betaling

De op de website vermelde prijzen zijn weergegeven in Euro's, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. Al onze prijzen staan daarnaast óók zonder BTW vanwege mogelijke BTW teruggave voor zowel consument als zakelijk gebruik. Verkoper kan de op de website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van plaatsen van de bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst. De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen.

 

Garantie en aansprakelijkheid

De verkoper is volgens de wet verplicht een product te leveren dat voldoet aan het contract met de koper. Bij aankoop van refurbished of overjarige producten geven wij schriftelijk aan onder welke condities en garanties de producten zijn aangeboden. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard dan ook die de koper lijdt vanwege de overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor verkoper wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens de koper, zal de koopprijs nooit overschrijden. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Verkoper in geval van letselschade of overlijden niet uit te sluiten.

 

Overmacht

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op de verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douane autoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door de verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of door haar ingeschakelde derden. Indien verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft verkoper het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de koper te voldoen.

 

Klachten

De contactgegevens van verkoper en van de door de verkoper voor de afhandeling van klachten ingeschakelde derde partijen staan onder de "contact" button op de website vermeld. Koper dient het product bij aflevering te inspecteren en verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend. Door verkoper ontvangen klanten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 14 dagen aan koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen koper een antwoord kan verwachten. Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbare geachte of technische niet of lastige te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maar, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de producten niet of lastig te vermijden zijn geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor door verkoper geleden schade vanwege dergelijke klachten. Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Verkoper ingestelde terugroep actie. Koper zal Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien Verkoper vermoedt dat een product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroep actie is.

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met Zonnepanelenlaarbeek te mogen claimen of te veronderstellen. Zonnepanelenlaarbeek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen/aanbieden zonder enige voorafgaande mededeling. Zonnepanelenlaarbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Bestelling

Al onze producten waarbij bij Verkoper pre-ordering van toepassing is hebben mogelijk een langere levertijd. Deze items worden ingekocht nadat koper een opdracht heeft geplaatst. Mocht u een gepre-orderd product willen retourneren dan is dat niet mogelijk.

 

Wijzingen

Mocht deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van zonnepanelenlaarbeek.nl op deze pagina